DVER

DVER  / Дверь (Door) . 1986

A film by Nina Shorina

Directed by 
Nina Shorina

Written by A. Studzinski
From a story by T. Ponomareva

Cast (in credits order)  
Anatoliy Barantsev
Boris Novikov
Muza Krepkogorskaya
Ekaterina Gromova
V. Maschenko
The Parrot Chika

Produced by 
Grigoriy Khmara

Film Editing by 
Galina Filatova
A. Viatkin

Art Direction by 
Vladimir Dudkin

Art Department 

Vladimir Abbakumov ... dolls and sets
Nataliya Barkovskaya ... dolls and sets
Marina Chesnokova ... dolls and sets
Viktor Grishin ... dolls and sets
Pavel Gusev ... dolls and sets
Mikhail Koltunov ... dolls and sets
Oleg Masainov ... dolls and sets
Nikolay Menchukov ... dolls and sets
Bogomil Petrov ... dolls and sets Sound Department 
Boris Filchikov ... sound Camera and Electrical Department 
Yuriy Kamenetskiy ... camera operator (as Y. Kamenetsky) Animation Department 
Tatyana Molodova ... animator
Sergey Olifirenko ... animator
Mikhail Pisman ... animator
Vyacheslav Shilobreev ... animator (as B. Shilobreev)

All rights reserved